Ako zapísať dáta

Dáta z dotazníkov rôznych výskumov je najlepšie zapísať do elektronickej podoby. Následne ich môžeme spracovať  v štatistických programoch. Najčastejšie sa zapisujú do  programu MS Excel alebo OpenCalc. Na to, aby sme mohli dáta použiť v štatistických programoch (NCSS, R, SPSS, Statistica, SAS či Splus), musíme dodržať určité pravidlá, aby ich uvedené programy dokázali prečítať.

Pár základných pravidiel zapisovania dát:

Zapisova maska

V stĺpcoch sú názvy  premenných, napíšeme ich na prvý riadok (žltý riadok). V prvom stĺpci  je ID , čo je poradové číslo dotazníka. Ak náhodou urobíme preklep a zistíme to až neskôr, podľa ID môžeme nájsť otázku dotazníka a pozrieť sa, aká má byť správna hodnota.

Názov premennej sa musí začínať písmenom, mal by obsahovať aj číslo otázky. Nemal by byť dlhý, odporúča sa  maximálne 8 znakov (písmen a číslic) bez diakritiky. V názve neodporúčame okrem podtržníka alebo spojovníka používať znaky ani medzery.

Takto nie: Takto áno:
15OT 16OT:NAS VZ-RODIC VZ!RODIC T1skola T2rod T3rocnik T4vek T6vzdelanie

Do stĺpca premennej zapisujeme hodnoty, varianty danej premennej (napríklad ak čísla reprezentujú číselný kód znaku 1=muž, 2=žena , alebo vzdelanie: 1=základné, 2=stredné, 3=vysokoškolské).

Za číslom nesmie byť bodka- nemožno písať bodku za číslom, ktoré označuje poradie. Hodnoty majú byť uvedené v jednej sústave. Napríklad v premennej „Dĺžka praxe“ nemôžeme písať údaje raz v rokoch a inokedy v mesiacoch.
Variantami poradovej, intervalovej alebo pomerovej premennej musí byť číslo.

Takto nie: Takto áno:
Premenne zle Zapis premennych spravne

Pre testovanie hypotéz pre viaceré testy napr. t test, McNamerov test, ANOVA a podobne, variantami skupinových premenných môžu byť len čísla.

V jednej bunke môže byť len jedna odpoveď (jeden variant znaku, jeden číselný alebo jeden znakový kód). Nemožno zapísať do jednej bunky napr. toto: 1,2,3,4

Takto nie: Takto áno:
Zly zapis odpovedi Spravny zapis premennych

Ak máme viacero dotazníkov, z ktorých dáta budeme neskôr spájať do jedného súboru, musíme určiť jednoznačné kľúče – premenné – pre takéto spájanie dátových súborov a to na každom dotazníku.

V predvýskumoch bývajú v dotazníkoch otvorené alebo polouzavreté otázky.  Tieto otázky umožňujú respondentovi napísať súvislý text. Ak spracovávame takéto údaje kvantitatívnym spracovaním, musíme ich kategorizovať. Podobné odpovede zaradíme do rovnakej kategórie a jednotlivým kategóriám priradíme jednoznačné číselné kódy.

Pri kvalitatívnom spracovaní údaje kategorizovať netreba .

Naše odporúčania pri zápise dát:

  1. Názov premennej sa musí začínať písmenom.
  2. V názvoch premenných sa odporúča mať aj číslo otázky v dotazníku.
  3. Variantami poradovej, intervalovej alebo pomerovej premennej musí byť číslo.
  4. So zápisom dát sa nemusíte trápiť, ak máte elektronický dotazník. Dáta sú uložené v databáze v správnom tvare a formáte a stačí si ich len stiahnuť.
  5. Požiadajte o pomoc odborníkov. My to urobíme za vás =)