Výpočet vzorky respondentov

Vlastný výpočet vzorky respondentov treba robiť pre konkrétnu štatistickú metódu. Rátame vždy minimálny počet respondentov. Pre korelácie, t testy Mann-Whitneyho testy, pre testy proporcií a podobne. Radi Vám zašleme mailom metódy, ktoré odporúčame použiť.

Veľkosť finálnej vzorky po predvýskume zvolíme podľa výpočtu minimálnej veľkosti celej vzorky respondentov. Napríklad pre korelačnú analýzu, ktorou testujeme vzájomnú závislosť premenných, použijeme t test alebo jeho neparametrickým analóg Mann-Whitneyho test. Veľkosť finálnej vzorky volíme podľa minimálnej veľkosti porovnávaných skupín tak, aby sme dosiahli predpokladané hodnoty veľkosti efektu (Effect Size), sily testu (Power) a aby bol test štatisticky významný na zvolenej hladine významnosti alfa = 0,5.

Ako na výpočet vzorky respondentov?

Podla použitého testu sa výpočet vzorky líši. Napríklad pre t testy dvoch nezávislých výberov potrebujeme pre vyvážený výskumný dizajn (rovnako veľké skupiny) minimálne 2 x 88 dotazníkov pre zvolenú hladinu významnosti alfa=0,05, veľkosť efektu =0,5, a silu testu (power) = 0,95. Ak by sme chceli menšiu veľkosť efektu alebo silu testu, vypočítané minimálne veľkosti budú iné.

Výpočet veľkosti vzorky zaokrúhľujeme vždy nahor. Nie je možné sa spýtať pol alebo štvrť človeka :)