Štatistické spracovanie dát

1. Univariačné analýzy – analýzy jednej premennej, frekvenčné tabuľky, stredné hodnoty, štandardné odchýlky, štandardná chyba priemeru

2. Bivariačne analýzy – asociačné a kontingenčné tabuľky, mozaikové grafy

3. Multivariačné analýzy – viacnásobná korelácia, regresia, panelové grafy, faktorová analýza, klastrová analýza

4. Viacúrovňové analýzy – hierarchická regresia, zmiešané regresné modely

5. Hĺbková analýza dát