Štatistické metódy

Štatistické metódy

Štatistické metódy slúžia na analýzu dát. Pri spracovaní dotazníkov a analýze hypotéz používame nasledujúce metódy.

  • Binomický test
  • T test
  • Analýza rozptylu
  • Analýza korelácií
  • Faktorovú analýzu
  • Kruskal-Wallisov test
  • ANOVA

Veľkosť vzorky

Výpočtom minimálnej veľkosti výskumnej vzorky vieme zistiť potrebný počet množstva respondentov. Vlastný výpočet minimálnej vzorky treba robiť pre konkrétnu štatistickú metódu. Napríklad korelácie, t testy Mann-Whitneyho testy, pre testy proporcií a podobne. Štatistická významnosť korelačného koeficienta je silne závislá na veľkosti vzorky. Pri veľkých vzorkách (N nad 1250) aj  korelačný korelačný koeficient 0.1 (malá korelácia) môže byť štatisticky významný/á.   

Radi Vám zašleme mailom štatistické metódy, ktoré odporúčame použiť.

Overenie hypotéz

Overeniu hypotéz predchádza exploračná analýza dát. Pre analýzu získaných dát používame binomický test, t-test a jeho neparametrický ekvivalent Mann-Witneyho test, ANOVA a neparametrický ekvivalent Kruskal-Wallisov test, korelačnú analýzu prípadne z niektorú metód zo zovšeobecneného lineárneho modelu podľa distribúcie početnosti analyzovaných dát.

Rýchle poradenstvo

Poskytujeme kompletné poradenstvo pre interpretáciu štatistických metód a grafického zobrazenia výsledkov.